Theatre Expanded

Rahvusvaheline projekt THEATRE EXPANDED

Interregi Kesk-Läänemere programmi kaheaastane koostööprojekt THEATRE EXPANDED, mille läbiviijateks olid Vaba Lava Teatrikeskus ning ja Läti Uue Teatri Instituut, seadis eesmärgiks etenduskunstide valdkonna vabakutseliste loojate ja projektiteatrite konkurentsivõime tõstmise ja elujõulisuse suurendamise nii Eestis kui Lätis, kusjuures projekti esimese aasta fookuses oli vabakutseliste produtsentide koolitusprogramm, teisel aastal aga valdkonna- ja sektoriteülene koostöö (Artistic Intervention with Organizations). Projekti teise õppeaasta eesmärgiks oli süvitsi uurida etenduskunstide ning teiste valdkondade sünergia ja koostöövõimalusi läbi uudsete lähenemiste, lähtudes uudsest kontseptsioonist Artistic Intervention with Organisations (lühidalt AI). Vaba Lava valis etenduskunstide valdkonna koostööpartneriks IT-sektori. Kitsamaks eesmärgiks oli valmistada ette noori etenduskunstnikke, kes oleksid võimelised rikastama organisatsioonilist töökultuuri kasutades etenduskunsti väljendusvahendeid.

Eesti programmi koordineerisid Vaba Lava juhatuse liige Kristiina Reidolv ja välissuhete juht Inga Koppel ning loomemajanduse ekspert Külli Hansen (Estonian Business School), Läti programmi koordinaatorid olid Läti Uue Teatri Instituudi juhataja Gundega Laiviņa, projektijuhid Zane Kreicberga ja Laura Stašān.

 

I ÕPPEAASTA: produtsentide koolitus

Esimese õppeaasta eesmärgiks oli koolitada eelkõige teatriprodutsente, kes teoreetiliste loengute ja praktikumide baasil omandaksid oskusi tuua välja rahvusvahelisi lavastusi ja kaasproduktsioone.

Koolitus toimus paralleelselt nii Eestis kui Lätis, kusjuures vastastikku osaleti ka mõlema organiseerija poolt pakutavatel loengutel ja praktikumides. Täpsemalt koosnes produtsentide koolitusprogramm avalikest loengutest laiemale auditooriumile, kus nii välis-kui kodumaised teatriprofessionaalid jagasid teoreetilisi ja praktilisi kogemusi produtseerimisest, ning praktilistest töötubadest 16-liikmelisele produtsioonitiimile, mis valiti välja avatud konkursi baasil. Vabal Laval aitasid produtsendikoolitusel osalejad koos Vaba Lava tiimiga tuua välja kolm rahvusvahelist kaasproduktsiooni ning nad osalesid Lätis nii loengutel ja töötubades kui praktikantidena rahvusvahelise teatrifestivali Homo Novus korraldustöös. Läti Uue Teatri Instituudi poolt organiseeritava kursuse õppurid osalesid valikuliselt nii Eestis toimuvatel loengutel, rahvusvahelisel konverentsil kui ka praktiseerisid Vabal Laval andes panuse ühe rahvusvahelise kaasproduktsiooni väljatoomisele ning tehes kommunikatsiooni ja turundust koduriigis.

Avalikud loengud

Kord kuus toimusid  nii  Tallinnas kui Tartus avalikud loengud, mis olid adresseeritud produtseerimisest huvitatud teatriinimestele, sealhulgas ka juba praktiseerivatele teatriprodutsentidele. Lektoriteks olid nii kodu- kui välismaised teatrieksperdid, kusjuures loengud katsid kõiki produtseerimisega seotud aspekte. Kokku toimus 31 loengut ning auditooriumis oli keskmisel 70 osalejat.

Loengute laiemateks teemablokkideks olid:

 1. Rahvusvaheline kaasprodutseerimine;
 2. Produtseerimine Eestis, protsessijuhtimine ja meeskonnatöö;
 3. Eelarvestamine;
 4. Tehnikajuhtimine (valgus-, heli- ja videotehnika, lavatehnika ja dekoratsioonid);
 5. Turundus, autoriõigused teatris ja publiku kasvatamine;
 6. Sotsiaalmeedia, autoriõigused ja lepingud;
 7. Teatrieksport, festivalide ja showcase`ide korraldamine.

Praktika Vabal Laval

Projekti teiseks eesmärgiks oli valmistada konkreetselt ette vabakutselisi teatriprodutsente Eestis, kellele kursuse jooksul oleks Vaba Lava Teatrikeskus praktikabaasiks, kus saaks läbi tööprotsessis osalemise ettekujutuse rahvusvaheliste kaasproduktsioonide väljatoomisest.

Avaliku kutsungi kaudu valiti välja 16 praktikanti, kes osalesid järgmiste töögruppides:

 1. Lavastaja ja trupp (juhendajad Vaba Lava juhatuse liige Kristiina Reidolv, välissuhete juht Inga Koppel ja produtsent Tiiu Tamm);
 2. Turundus, kommunikatsioon ja müük (juhendajad kommunikatsioonijuht Katrin Maimik ja turundusjuht Katrin Remmelkoor);
 3. Eelarve ja lisarahad (juhendajad Kristiina Reidolv, Inga Koppel ja Tiiu Tamm);
 4. Tehnika ja dekoratsioonid (juhendajad Vaba Lava tehnikajuht Priidu Adlas ja haldusjuht Eero Druus);
 5. Meeskonnatööd juhendas Asko Talu, ettevõtlustaustaga ärimentor.

Noored teatriprodutsendid tõid koos Vaba Lava tiimiga välja kolm rahvusvahelist kaasproduktsiooni, mis kuulusid Vaba Lava kuraatorprogrammi:

 1. „Tavalised inimesed. Tallinna versioon“, lavastaja Jan Martens, esietendus 18.03.2016.

https://tallinn.vabalava.ee/programm/tavalised-inimesed-tallinna-versioon/

 1. „Ühendus paratamatu ületamiseks. Sada sõda üleilmse rahuni“, lavastaja Cristophe Meierhans, esietendus 17.04.2016.

https://tallinn.vabalava.ee/programm/uhendus-paratamatu-uletamiseks-sada-sammu-uleilmse-rahuni/

 1. „Vormides hirmu“, lavastaja Julian Hetzel, esietendus 13.05.2016.

https://tallinn.vabalava.ee/programm/vormides-hirmu/ 

 

II ÕPPEAASTA: Valdkonnaülene koostöö (Artistic Intervention with Organisations)

Teise projektiaasta fookuses on valdkonnaülene koostöö. Viimasel kümnendil on naaberriigis Soomes ja teistes Euroopa riikides hakatud rääkima loovate ideede ja loovinimeste võimest anda sisendit teistele sektoritele ning luua lisaväärtust. Sellised kunstilised sekkumised (Artistic Intervention with Organisations) on kantud ideest, et teistel sektoritel on õppida erinevate kunstivaldkondade meetoditest, oskustest ning väljendusvahenditest. Kuna Eestis on tegemist vähejuurdunud kontseptsiooniga, siis oligi teise projektiaasta eesmärgiks AI kontseptsiooni tutvustamine eesti etenduskunstnikele ning ka praktilise väljundi otsimine. Kitsamaks eesmärgiks oli ühelt poolt valmistada ette noori etenduskunstnikke, kes oleksid võimelised rikastama organisatsioonilist töökultuuri kasutades etenduskunsti väljendusvahendeid ja teiselt poolt innustada etenduskunstnikke lavastuste väljatoomisel kasutama uudseid tehnoloogiaid ja IT lahendusi, kuna projektis Theatre Expanded oli etenduskunstide valdkonna koostööpartneriks IT-sektor.

MTÜ Vaba Vorm

Theatre Expanded projekti produtsentide koolitusel osalejate baasil formeerus 5-liikmeline loominguline rühmitus MTÜ Vaba Vorm, mis seadis endale ülesandeks nii produtseerimise, teatriekspordi ja -impordi kui ka vabakutseliste etenduskunstnike kaasamise, kes oleksid huvitatud eesti ettevõtete organisatsioonilise kultuuri rikastamisest ning loominguliste lahenduste pakkumisest. Pikemaks eesmärgiks oli nn Creative Fridays organiseerimine, mis tooks töötajad välja traditsioonilisest töörutiinist ning tooks vaheldust traditsioonilisele 8-tunnisele tööpäevale kontoris. Creative Fridays projekti ettevalmistavas faasis lõi Vaba Vorm etenduskunstide lühivormide platvormi In I Out, tuues septembrist 2016 kuni maini 2017 Vabal Lavale 7 vabakutseliste etenduskunstnike showingut. Vaba Vormi esindajad osalesid mitmetel koolitustel ja töötubades nii Vabas Lavas ja Läti Uue Teatri Instituudis kui ka õppereisidel Helsinkisse, kus tutvuti AI parimate praktikatega ja teooriaga. Rahvusvaheliseks eksperdiks ja Vaba Vormi mentoriks oli Helsingi Kunsti- ja Teatriakadeemia (Uniarts Helsinki, Soome) lektor ning AI praktik Kai Lehikoinen, kes nõustas Vaba Vormi arengukava ja tööplaani koostamist ning aitas luua kontakte Soomega.

IT-sektori ja etenduskunstide sünergia

IT-sektori ja Vaba Lava sünergias esietendus Vaba Lava 2016/2017 hooaja kuraatoriprogrammi raames 22. mail 2017 lavastus „Eritunnused“, mis valmis terve rea praktiliste töötubade tulemusel koosloome meetodil. Rahvusvahelisteks ekspertideks, töötubade ja seminari läbiviijateks ning „Eritunnuste“ lavastajateks olid Berliinis baseeruvad video- ja etenduskunstnikud Chris Kondek ja Christiane Kühl (Saksamaa/USA). Protsessi olid kaasatud mitmed eesti IT visionäärid näiteks Taavi Kotka ja Linnar Viik, samuti IT valdkonnas tegevad spetsialistid ja etenduskunstnikud.

Rahvusvaheline konverents „Etenduskunstide tulevik: teatrivälja avardumine“

22.-23. mail 2017 toimus Vabal Lava kahe projektiaasta temaatikat kokkuvõttev rahvusvaheline konverents „Etenduskunstide tulevik: teatrivälja avardumine“. Konverentsi eesmärgiks oli tõstatada ja lahata küsimusi, mis puudutava nii institutsionaalseid muutusi, kunstilisi suundumusi kui tulevikuvisioone nii etenduskunstide kui laiemalt kogu ühiskonna jaoks. Esinejad olid Eestist, Lätist, Soomest, Rootsist, USAst ja Saksamaalt. Kokku toimusid ettekanded 3 sektsioonis:

 1. Institutsionaalsed, tehnoloogilised ja majanduslikud muutused ühiskonnas ja teatriväljal;
 2. Etenduskunstide koostöö teiste valdkondadega (Artistic Intervention with Organisations);
 3. Etenduskunstide tulevikusuundumused.

Kokkuvõtteks – mis on muutunud projekti Theatre Expanded tulemusel?

 1. Korraldatud ja läbi viidud on äärmiselt põhjalik produtseerimisega seotud loengutesari laiemale teatriavalikkusele (kokku 31 erinevat loengut).
 2. Loengutsükli kogemus on talletatud praktiliste näpunäidetena produtsentide õppevihikusse. Produtsendi õppevihiku saad alla laadida siit: Produtsendi õppevihik
 3. Ette on valmistatud terve rida uusi sõltumatuid teatriprodutsente – näiteks on formeerunud produktsiooniüksus Vaba Vorm, mis on kutsunud ellu etenduskunstnike platvormi In I Out, toonud Vabale Lavale külalisetenduse Soomest („Muutujad“, lavastaja Teemu Mägi) ning mis valmistab ette uuslavastuse väljatoomist ning koostööd erinevate sektoritega. Samuti on mitmed projektis osalejad leidnud tööd produtsentidena eesti teatrisüsteemis (näit Vabas Lavas, Rahvusooper Estonias, Tartu Uues Teatris, Theatrumis ja vabatruppide juures).
 4. 16 noort produtsenti on saanud praktilise igakülgse kogemuse rahvusvaheliste koostöölavastuste väljatoomisel.
 5. Tänu projektile on olnud võimalik tutvustada ja propageerida etenduskunstide ja teiste sektorite potentsiaalset koostöö- ja sünergiavõimalust läbi töötubade, avalike loengute ning laiemale avalikkusele kättesaadava uurimuse AI kohta. Uuringut “Artistic Interventions Projects – Definition, Background and Suggestions for Implemention” saad alla laadida siit: Uuring Artistic Interventions Projects
 6. Valmis IT-sektorit ja etenduskunste siduv lavastus „Eritunnused“ (Kondek/Kühl): Eritunnused
 7. Teatrivaldkonnas pole aastaid toimunud rahvusvahelise mastaabiga konverentsi, kus toimuksid sisulised arutelud erinevate riikide teatripoliitika ja -loome osas. Rahvusvaheline konverents „Etenduskunstide tulevik: teatrivälja avardumine“ sai väga positiivse tagasiside nii osalejatelt kui meedialt.
 8. Tugevdatud on huvi ja koostööd eesti ja läti etenduskunstnike vahel ning on tekkinud arusaam mõlemal poolel, kuidas naaberriigi teatrisüsteem toimib alates teatriorganisatsioonidest kuni rahastusprintsiipideni. Algatatud on konstruktiivne dialoog teljel Eesti-Läti-Soome – laiem vaatenurk ja kandepind võimaldab näha ka  iga maa arenguperspektiive etenduskunstide valdkonnas.

 

Läti Uue Teatri Instituudi koolitusprogramm:

https://theatre.lv/eng/category/project-theatre-expanded/

Meediakajastused 

https://www.sirp.ee/s1-artiklid/teater/dinosaurused-ja-ratsepad/

https://kuku.postimees.ee/?pid=24&nid=17443&lang=1

Muljeid Theatre Expanded konverentsist

Projekti Theatre Expanded läbiviijad Vaba Lava ja Läti Uue Teatri Instituut on tänulikud Interregi Kesk-Läänemere programmile, mis võimaldas kahe aasta jooksul anda olulist panust nii eesti kui läti etenduskunstide valdkonna arengusse.

 

Projekt Theatre Expanded toimus Interregi Kesk-Läänemere 2014-2020 programmi raames, mida toetas ka Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

 

EU flag RGBCB logo RGB